0-7431-7600 ต่อ 7800 plantsu@tsu.ac.th

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ


ปรัชญา :

          “รู้รอบด้าน ชำนาญงาน เน้นคุณธรรม นำองค์กร”

 

วิสัยทัศน์ :

          เป็นหน่วยงานหลัก ที่มีบุคลากรสมรรถนะสูง เพื่อขับเคลื่อนแผนของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

                    เป็นหน่วยงานหลัก  =  core purpose

                    มีบุคลากรสมรรถนะสูง  =  core value

                    เพื่อขับเคลื่อนแผนของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ  =  visionary goal

 

พันธกิจ :

          1. พัฒนาแผนของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

          2. จัดสรรทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนแผนของมหาวิทยาลัย

          3. พัฒนาสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ

          4. สนับสนุนระบบบริหารจัดการที่ดี