0-7431-7600 ต่อ 7800 plantsu@tsu.ac.th

แผนอื่นๆ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่อง ยุทธศาตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่อง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ (พ.ศ. 2561 - 2580) PDF แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และ 23 แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ PDF แผนกิจกรรมอธิการบดี (รศ.ดร.วิชัย ชำนิ) ปี พ.ศ. 2561 - 2565 PDF แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 - 2580 (ตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561) โดย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (ฉบับย่อ) แผนพัฒนาภาคใต้ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) ฉบับทบทวน ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570