0-7431-7600 ต่อ 7800 plantsu@tsu.ac.th

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มคำขอกรอบอัตรากำลังลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) แบบฟอร์มการขอกรอบอัตรากำลัง แบบฟอร์มการขออัตราเพื่อการจ้างงานบัณฑิตว่างงาน ปี 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ แบบฟอร์มคำขอกรอบอัตรากำลังลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบฟอร์มคำขอกรอบอัตราลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบฟอร์มการแจ้งสัดส่วนภาระงานในรายวิชาที่มีการสอนร่วมกันของอาจารย์ที่มาจากต่างสาขาวิชาและต่างคณะ แบบฟอร์มคำขอกรอบอัตราลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แบบฟอร์มคำขอกรอบอัตราลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แบบฟอร์มคำขอกรอบอัตรากำลัง (สายวิชาการ) 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 แบบฟอร์มการขอกำหนดกรอบตำแหน่งชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญเพิ่มเติม พ.ศ. 2555