0-7431-7600 ต่อ 7800 plantsu@tsu.ac.th

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570


แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

Download เอกสาร คลิกที่นี่