0-7431-7600 ต่อ 7800 plantsu@tsu.ac.th

ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

ภายในวันที่ 4 เมษายน 2566