0-7431-7600 ต่อ 7800 plantsu@tsu.ac.th

โครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ          เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยจัดโครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ภายใต้ กิจกรรม “เสริมพลัง สานสัมพันธ์ ร่วมกำหนดทิศทาง” ณ ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย สร้างความเข้าใจร่วมกัน และไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ใน 6 หมุดหมาย ตามแนวทางการบริหารงานของท่านอธิการบดี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าฝ่าย/งาน

          ในการนี้ ท่านอธิการบดี (รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์) เป็นผู้นำกระบวนการในการให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้สะท้อนภาพ (Reflection) มหาวิทยาลัยในมุมมองของแต่ละคน หลังจากนั้นมีการแบ่งกลุ่มย่อยโดยมีรองอธิการบดีแต่ละท่านเป็นผู้นำในการทบทวนการทำงานและร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงานในหน้างาน รวมทั้งมีการมีการนำเสนอโดยท่านรองแต่ละท่านและร่วมกัน “กำหนดจังหวะ” และ “ต่อภาพหมุดหมาย” ในภาพรวม

          และได้จัดให้มีกิจกรรม “University Walk Tour” ในช่วงเย็น เพื่อสานสัมพันธ์ร่วมกันและให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักและชมทัศนียภาพของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง