0-7431-7600 ต่อ 7800 plantsu@tsu.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์ในการปฏิบัติการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ          วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ฝ่ายแผนงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์ในการปฏิบัติการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ" ณ ห้องประชุมมั่งมีศรีสุข ชั้น 7 โรงแรมเบญจพร แกรนด์วิว สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา