0-7431-7600 ต่อ 7800 plantsu@tsu.ac.th

โครงการสัมมนาการเคลื่อนเปลี่ยนสู่ยุทธศาสตร์และหมุดหมายมหาวิทยาลัยทักษิณ กิจกรรม TSU Talk for synergy to create strategy and milestones