0-7431-7600 ต่อ 7800 plantsu@tsu.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานแบบลีน (Lean Management”          วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น. ฝ่ายแผนงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานแบบลีน (Lean Management)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อน Quick Win ที่ 9 : การลดขั้นตอนของระบบงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการ แนวทางในการดำเนินงาน การลดขั้นตอนของระบบงาน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความสูญเปล่าในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง 18410 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา