0-7431-7600 ต่อ 7800 plantsu@tsu.ac.th

โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยทักษิณ

เมื่อวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายแผนงานจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ปัญหาอุปสรรคและเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ร่วมกันวางแผนการเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์อันดีในทีมบริหาร ณ โรงแรมท่าศาลา คาบาน่า อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช