0-7431-7600 ต่อ 7800 plantsu@tsu.ac.th

ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (รอบ 9 เดือน

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักระดับยุทธศาสตร์และผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ที่หน่วยงานได้ดำเนินการในรอบ 9 เดือน โดยรายงานผลข้อมูลดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งกลับมายังฝ่ายแผนงาน

ภายในวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566

Dowload แบบฟอร์ม ที่นี่

Upload ข้อมูลการดำเนินงาน ที่นี่