0-7431-7600 ต่อ 7800 plantsu@tsu.ac.th
ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (รอบ 9 เดือน
รายงานประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2566
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570