0-7431-7600 ต่อ 7800 plantsu@tsu.ac.th
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (คำของบลงทุน
โครงการ : การพัฒนากลยุทธ์การเขียนโครงการเชิงบูรณาการเพื่อเข้าถึงงบประมาณรายจ่ายบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานแบบลีน (Lean Management”
โครงการสัมมนาการเคลื่อนเปลี่ยนสู่ยุทธศาสตร์และหมุดหมายมหาวิทยาลัยทักษิณ กิจกรรม TSU Talk for synergy to create strategy and milestones
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์ในการปฏิบัติการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ
โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570
กิจกรรมร่วมสร้างสรรค์ทุกพื้นที่ให้มีกิจกรรม
โครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ